Pojęcia

Ubezpieczenia – pojęcia

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA (KL)
Należą do nich przede wszystkim wydatki związane bezpośrednio z opieką medyczną. Owszem, na podstawie obowiązującej od 1 stycznia 2006 r. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje nam w krajach stowarzyszonych pomoc medyczna, ale zakres tych świadczeń jest ograniczony, choćby ze względu na przepisy obowiązujące w danym państwie. W praktyce wiąże się to np. z koniecznością dopłacania do niektórych zabiegów. Trzeba przy tym pamiętać, że NFZ nie refunduje zagranicznych kosztów transportu medycznego czy też akcji ratowniczej. EKUZ nie zastąpi nam więc ubezpieczenia KL. Rozbudowane polisy KL powinny także zawierać gwarancję pokrycia kosztów przyjazdu i pobytu osoby bliskiej czy też kosztów opieki nad dziećmi wtedy, gdy poszkodowanym jest opiekun. Im tych opcji jest więcej, tym lepiej.

ASSISTANCE
Koordynowanie działań różnych służb oraz przekazywanie informacji pomiędzy nimi, poszkodowanym i jego rodziną nie jest łatwe ani tanie. Dlatego bardzo istotnym elementem polisy jest usługa assistance. W zależności od towarzystwa pomoc ta jest świadczona przez własnych przedstawicieli lub wyspecjalizowane zewnętrzne firmy. Zdarza się, że pomimo gwarancji rozliczenia bezgotówkowego przedstawiciele szpitali żądają od ubezpieczonych pieniędzy – rolą assistance jest wtedy załatwienie sprawy.

KOSZTY RATOWNICTWA
Dodatkowa polisa niezbędna w trakcie uprawiania sportów zimowych, uwzględniająca koszty ratownictwa. Najczęściej ratownictwo na stoku wiąże się z transportem lotniczym poszkodowanego do szpitala. Nierzadko pokrywa to umowa główna. Jednak zdarza się, że ratownicy wystawią odpowiednią fakturę – i wówczas pokryje to tylko polisa rozszerzona o koszty ratownictwa. Ten problem najczęściej rozwiązuje powiększenie ubezpieczenia
o specjalny program „ski”.

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
Niektórzy mylą koszty leczenia (KL) z NNW. Jednak tak naprawdę na podstawie polisy NNW można jedynie oczekiwać wypłaty odszkodowania – rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu, a i to najczęściej dopiero po zakończeniu leczenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA (OC)
Pokrywa ewentualne roszczenia osób trzecich, którym wyrządzimy szkodę majątkową – albo, co gorsza, spowodujemy uszczerbek na zdrowiu. W krajach Europy Zachodniej system egzekucji takich roszczeń jest bardziej skuteczny niż u nas. Uwaga na alkohol – na zachodzie jazda po „kilku głębszych” na pewno się nie opłaca.
We Włoszech np. może się to zakończyć zabraniem skipassa i mandatem (policjanci na nartach patrolują popularne trasy narciarskie). Ale to i tak nic wobec sytuacji, w której wypadek spowodował narciarz będący pod wpływem alkoholu. Z góry może on wówczas założyć, że koszty OC (a nawet wypłatę renty poszkodowanemu) pokryje
z własnej kieszeni.